Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Καταστατικό

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Mη κερδοσκοπικής ένωσης προσώπων – Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

          Στην Αθήνα σήμερα 1η Μαρτίου 2007 τα κάτωθι συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη συμφωνούν και συναποδέχονται την ίδρυση και λειτουργία ένωσης προσώπων με την επωνυμία «ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, οι οποίοι αποτελούν την Ιδρυτική Πράξη και το Καταστατικό της:

Άρθρο 1

[ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ]

Συνιστάται Μη Κυβερνητική Οργάνωση με τη μορφή της μη κερδοσκοπικής ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, για αόριστο χρόνο, με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Ένωση για την προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων» στο εξής «΄Ενωση», η οποία στην Αγγλική Γλώσσα αποδίδεται ως εξής: “UNION FOR PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS”.

Η «Ένωση» συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος, το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα και με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα.

Έδρα της  «Ένωσης» ορίζεται το δικηγορικό γραφείο του Δρ. Αποστόλου Παπακωνσταντίνου στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 30-32, Κολωνάκι, Αθήνα. Η Έδρα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 2

[ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΚΟΠΟΙ]

Η «Ένωση» διέπεται από τις αρχές και διαδικασίες που καθιερώνονται στο παρόν Καταστατικό και στον εμπεριεχόμενο σε αυτό Κανονισμό Λειτουργίας, η δράση δε και η λειτουργία της θεμελιώνονται στην κοινή βούληση των μελών της.

Οι βασικές αρχές της «Ενώσεως» είναι:

 1. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις.
 2. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,
 3. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς, δημόσιους, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι αρμοδιότητες και οι σκοποί συνυφαίνονται με τους σκοπούς της «Ενώσεως».
 4. Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Σκοποί της Ενώσεως είναι:

 1. Η συγκρότηση ενός forum για τα κοινωνικά δικαιώματα, η ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη της και τους συνεργάτες της, η ενθάρρυνση της πολυφωνίας και η ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα για την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και τα διεθνή κείμενα.
 2. Η προαγωγή της μελέτης και έρευνας του ισχύοντος συστήματος κοινωνικής προστασίας (κοινωνικής ασφάλισης, εργασίας, δημοσιοϋπαλληλικών και εν γένει εργασιακών σχέσεων, δημοσίων υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, προστασίας ΑΜΕΑ, πολύτεκνων, θέματα φύλλου και ισότητας κ.λπ.) και των συναφών θεσμών.
 3. Η παροχή έγκυρης πληροφόρησης και η εκπόνηση ολοκληρωμένων επιστημονικών μελετών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής προστασίας, η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την προάσπιση και προαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων, η διεξαγωγή συγκεκριμένων επιστημονικών ερευνών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων φορέων, η παροχή επιστημονικών συμβουλών για τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των εθνικών οργάνων, των κοινοτικών και διεθνών οργανισμών.
 4. Η προαγωγή της συνεργασίας της Ελλάδας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για τη βελτίωση διεθνώς του επιπέδου προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
 5. Η ανάληψη και η εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα.
 6. Η διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών της «Ενώσεως» στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
 7. Η διαμεσολάβηση της Ένωσης στους αρμόδιους Διοικητικούς φορείς, υπηρεσίες και πολιτικά όργανα για ζητήματα που άπτονται των σκοπών της.
 8. Η ΄Ενωση επιδιώκει τη συναίνεση των μελών και συνεργατών της για την υποστήριξη των θέσεών της, για τη διαχείριση των υποθέσεών της και δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά τις απόψεις όλων των μελών και συνεργατών της.

Οι ανωτέρω σκοποί της  « Ενώσεως» μπορούν να επιδιωχθούν ιδίως με τους εξής τρόπους:

 1. Διάλογος με τους πολίτες και τους φορείς που ασχολούνται με τα κοινωνικά δικαιώματα, το σύστημα κοινωνικής προστασίας και την κοινωνική πολιτική με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.
 2. Διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 3. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 4. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.
 5. Μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην κοινωνική προστασία.
 6. Συνεργασία με συναφείς εθνικές, αλλοδαπές και ευρωπαϊκές οργανώσεις, και τον ευρωπαίο πολίτη.
 7. Συγκρότηση ομάδων εργασίας, ερευνητικών ομάδων και επιτροπών είτε κατά επιστημονικούς τομείς, είτε σε συγκεκριμένα θέματα και προγράμματα.
 8. Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική προστασία.
 9. Τακτική ενημέρωση των μελών της για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις εξελίξεις και στα εν γένει ατομικά, πολιτικά κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα.
 10. Συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα, το σύστημα κοινωνικής προστασίας και την κοινωνική πολιτική.
 11. Εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών της στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 12. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών της και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
 13. Συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς και ενώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και μελετών και ερευνών σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της .
 14. Προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών της και επιδίωξη συμμετοχής της σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών της Ένωσης.

Άρθρο 3

[ΜΕΛΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ]

 1. 1. Μέλη της « Ενώσεως» είναι:

Α. Τα ιδρυτικά μέλη και συγκεκριμένα οι:

-Αναγνώστου Δεδούλη Άρτεμις του Στεφάνου, Δρ. Νομικής, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δημόσιος υπάλληλος

-Μηλιώνης Νικόλαος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου,

 -Πάντος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, αναλογιστής, μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

-Παπακωνσταντίνου Απόστολος του Νέστορος, Δρ. Νομικής, δικηγόρος

-Στασινοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

          Τα ανωτέρω ιδρυτικά μέλη αποτελούν τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της Ένωσης. Η Δ.Ε. αποφασίζει για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των μελών της.

Β. Τα επίτιμα μέλη, τα οποία έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων της  « Ενώσεως» και της πολιτικής του. Επίτιμα μέλη εγγράφονται μετά εκδήλωση ενδιαφέροντος εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις μετά από απόφαση της Δ.Ε.

Γ. Νέα μέλη εγγράφονται με απόφαση της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων των ιδρυτικών μελών.

Δ. Συνεργάτες της  « Ενώσεως» μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Επίσης, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά αίτηση του οργάνου ή του προσώπου που τις εκπροσωπεί. Η Δ.Ε. αποφασίζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο για την εγγραφή νέων συνεργατών μετά από αίτησή τους.

 1. 2. Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της «Ενώσεως» και συμμετοχής σε αυτές. Τα μέλη και οι συνεργάτες της «Ενώσεως» κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος Καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.
 1. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους επιδιώκει ετήσια συνάντηση των μελών και των συνεργατών της με κάθε πρόσφορα τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της νέας τεχνολογίας, στην οποία αναλύεται το έργο του προηγούμενου έτους και καθορίζεται η στρατηγική του επομένου. Με αποφάσεις που λαμβάνονται  με πλειοψηφία των συμμετεχόντων τα μέλη μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για εκδηλώσεις και για την εν γένει δραστηριότητα της Ένωσης. Οι συνεργάτες μπορούν να προτείνουν εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Ένωσης. Οι προτάσεις τους λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται από τη Διοικούσα Επιτροπή κατά τον προγραμματισμό της δράσης της.

Άρθρο 4

[ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ]

Τα μέλη και οι συνεργάτες διαγράφονται με απόφαση της Δ.Ε. στις εξής περιπτώσεις:

 1. Θανάτου.
 2. Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
 3. Υποβολής αιτήσεως διαγραφής.
 4. Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς της Ένωσης, καθώς και δράσης που προσβάλλει ή δυσφημεί αυτήν.

 

Άρθρο 5

[ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ]

 

Τα επίτιμα μέλη θέτουν υπόψη της Δ.Ε. οιαδήποτε γνώμη ή άποψη ή πρόταση ή κρίση που κρίνουν πρόσφορα για την εκπλήρωση των σκοπών της  « Ενώσεως».

     Η Δ.Ε. δύναται να ζητεί κατά την κρίση της τη γνώμη των επίτιμων μελών και τις απόψεις τους για θέματα σχεδιασμού και στρατηγικής των δραστηριοτήτων της  Ένωσης.  

    

Άρθρο 6

[ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]

 1. Τον Όμιλο εκπροσωπεί και διοικεί η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από τα ιδρυτικά μέλη της.
 2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει μετά πρόσκληση του Προέδρου της, ή κατόπιν αιτήματος δύο εκ των μελών της.
 3. Μεταξύ των μελών της Δ.Ε. εκλέγεται ένας Πρόεδρος και ένας Αντιπρόεδρος. Η Δ.Ε. συνεδριάζει έγκυρα με παρουσία τουλάχιστον τριών εκ των μελών της μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
 4. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συγκαλεί τη Δ.Ε. και προεδρεύει αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το μέλος που επιλέγουν τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.
 5. Ο Πρόεδρος εποπτεύει την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Δ.Ε.
 6. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε., τα μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μπορεί να εξουσιοδοτούν άλλα μέλη της Δ.Ε.
 7. Σε περίπτωση διαγραφής ενός ή περισσοτέρων μελών της Δ.Ε., συνεχίζεται η λειτουργία της με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας. Τα μέλη της Δ.Ε. αποφασίζουν το συντομότερο δυνατό την εγγραφή νέων μελών, ισάριθμων με τα ελλείποντα ιδρυτικά μέλη και τα νέα αυτά μέλη συμμετέχουν στη Δ.Ε.
 8. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας, τα μέλη της Δ.Ε. αποφασίζουν άμεσα την εγγραφή νέων μελών, ισάριθμων με τα ελλείποντα ιδρυτικά μέλη και τα νέα αυτά μέλη συμμετέχουν στη Δ.Ε.

Άρθρο 7

[ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ]

 1. Στην αρμοδιότητα της Δ.Ε. υπάγεται κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της «Ενώσεως» είτε ρητά αναφέρεται στο παρόν είτε όχι και γενικά έχει κάθε εξουσία διαχείρισης. Στην αρμοδιότητα της Δ.Ε. εμπίπτει ιδίως η τροποποίηση του Καταστατικού, η μετατροπή της μορφής και η λύση της  «Ενώσεως», η συγκρότηση ομάδων εργασίας, ερευνητικών ομάδων και επιτροπών (συμβουλευτικών ή εκτελεστικών) αποτελούμενες από μέλη ή συνεργάτες της  «Ενώσεως», έργο των οποίων θα είναι η μελέτη ή/και η διεκπεραίωση συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος. Ειδικά για την αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρόντος Καταστατικού απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε.
 2. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.: εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής Αρχής καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρακολουθεί και κατευθύνει την λειτουργία της  «Ενώσεως», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε. Συγκαλεί τη Δ.Ε. και προεδρεύει των συνεδριάσεων και ελέγχει την σύνταξη των πρακτικών. Υπογράφει επίσης την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα της «Ενώσεως». Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε. Ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού λάβει υπ’ όψη του τις απόψεις και των υπολοίπων μελών της Δ.Ε. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Αρχείου, την τήρηση του Μητρώου Μελών και του Μητρώου Συνεργατών και του Πρωτοκόλλου Εισερχομένων – Εξερχομένων της Ενώσεως. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αναθέτει επί μέρους αρμοδιότητές του σε άλλα μέλη της Δ.Ε. ή σε συνεργάτες. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόεδρος.  Με απόφαση της Δ.Ε. μπορεί να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σε μέλος ή συνεργάτη της  « Ενώσεως».

Άρθρο 8

[ΠΟΡΟΙ]

Πόροι της  « Ενώσεως» είναι:

 1. Τυχόν εθελοντικές εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη και οι συνεργάτες του.
 2. Δωρεές των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές με απόφαση της Δ.Ε.
 3. Τα έσοδα δραστηριοτήτων της  « Ενώσεως» (εκδόσεις, υλοποίηση προγραμμάτων, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.).
 4. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Η είσπραξη και η διαχείριση όλων των παραπάνω πόρων γίνεται από τη Δ.Ε..

Άρθρο 9

[ΛΥΣΗ]

 1. Η ΄Ενωση ιδρύεται για αόριστο χρόνο και λύεται μόνον με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων της Δ.Ε.
 2. Τη λύση της  Ένωσης ακολουθεί η εκκαθάριση η οποία διενεργείται από τη Δ.Ε. που διατηρείται για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στην περίπτωση αυτή τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στην οργάνωση που τυχόν τη διαδεχθεί, και εν ελλείψει αυτής για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Κ.Α. ή άλλους αγαθοεργούς σκοπούς μετά από  απόφαση της Δ.Ε.

 

Άρθρο 10

[ΒΙΒΛΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ]

 Η «Ένωση» τηρεί:

 1. Μητρώο μελών (ιδρυτικών, επίτιμων, νέων) και Μητρώο Συνεργατών.
 2. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Δ.Ε., στο  οποίο αναγράφονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και συνοπτικά οι προτάσεις ή απόψεις μελών τους που θα ζητήσουν την αναγραφή τους.

Άρθρο 11

[ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ]

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται με αποφάσεις της Δ.Ε. της  Ένωσης κατά το πνεύμα και στο πλαίσιο των αρχών και των σκοπών της.

Τα ιδρυτικά μέλη

 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων