Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3655/08

Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ασφάλισης Τ. Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ   Με τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νόμου 3655/08, α) Επιδιώκεται διοικητική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία νέων φορέων κοινωνικής ασφάλισης με την ενοποίηση ταμείων ή ένταξη φορέων και κλάδων σε ήδη υφισταμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς δίχως τροποποίηση  επί του παρόντος των προϋποθέσεων, όρων, ύψος και είδος παροχών, με ενιαία διοίκηση, διοικητική υποστήριξη και στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του συστήματος.(άρθρα1-139) β) επιχειρείται παρέμβαση σε ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις κυρίως συνταξιοδοτικές με τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας λόγω 35ετίας, την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις μητέρες κλπ.(άρθρα 140,143,144) γ) παρέχονται κίνητρα παραμονής στην εργασία για επιβράδυνση της συνταξιοδότησης. (άρθρο 145) δ) καθορίζεται το ποσοστό επικουρικής σύνταξης και στα λοιπά επικουρικά ταμεία πλην του ΕΤΕΑΜ σε 20% των συντάξιμων αποδοχών. (άρθρο 146) ε) αυξάνεται ο ετήσιος χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα. (άρθρο 148) στ) αυξάνεται το μηνιαίο ποσοστό μείωσης των συντάξεων για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. (άρθρο 145) ζ) θεσπίζεται καθεστώς περαιτέρω προστασίας της μητρότητας. (άρθρο 142) η) καθιερώνεται υποχρεωτικά από 1/6/09 ο μοναδικός αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης όλων των πολιτών της χώρας (άρθρο 153) θ) ιδρύεται ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών ΑΚΑΓΕ (άρθρο 149) Α. ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μετά τις γενόμενες ρυθμίσεις έχουν δημιουργηθεί 18 φορείς κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτουν κατά περίπτωση ή συνδυαστικά κλάδους κύριας ασφάλισης επικουρικής ή υγείας ή πρόνοιας ή ανεργίας ή λοιπών παροχών του Ελληνικού λαού (μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων), που είναι οι εξής: 1) ΙΚΑ ΕΤΑΜ που καλύπτει κλάδους κυρίας ασφάλισης και υγείας, διαχειρίζεται και κλάδους κυρίας ασφάλισης και προνοίας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2)  ΟΑΕΕ που καλύπτει κλάδους κύριας ασφάλισης, επικουρικής (προαιρετικά) και υγείας. 3) ΟΓΑ που καλύπτει κλάδους κυρίας ασφάλισης και υγείας. 4) ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) που καλύπτει κλάδους κυρίας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας. 5) ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μαζικής Ενημέρωσης) που καλύπτει κλάδους κυρίας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, υγείας, προνοίας, ανεργίας και δώρων 6) ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας) που καλύπτει κλάδους επικουρικής ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας 7) ΝΑΤ που καλύπτει τους κλάδους κυρίας ασφάλισης, επικουρικής  ασφάλισης, πρόνοιας 8) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) που καλύπτει τον κλάδο κύριας σύνταξης των Δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ. 9) ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) που καλύπτει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. 10) ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα) που καλύπτει κλάδο επικουρικής ασφάλισης 11) ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δ.Υ και υπαλλήλων ΝΠΔΔ) που καλύπτει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 12) ΤΕΑΠΑΣΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμε­νων στα Σώματα Ασφαλείας) που καλύπτει τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας. 13) ΤΑΠΙΤ (Ταμείο Ασφάλισης Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) που καλύπτει τον κλάδο πρόνοιας. 14) ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δ.Υ) που καλύπτει τον κλάδο πρόνοιας. 15) ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφ/νων Δημοσίου) καλύπτει τον κλάδο υγείας 16) Οίκος Ναύτου που καλύπτει τον κλάδο υγείας 17) ΟΑΕΔ που καλύπτει τον κλάδο ανεργίας 18) ΕΤΑΤ που καλύπτει συμπληρωματικά την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια των ταπεζοϋπαλλήλων. Πλην των ανωτέρω ασφαλιστικών φορέων θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής που προσφέρουν καλύψεις για λοιπούς κλάδους ή χορηγούν κοινωνικού χαρακτήρα παροχές όπως α) ο ΟΕΚ, β) η Εργατική Εστία, γ) η Εστία Ναυτικών Επομένως παρέχουν Κυρία σύνταξη            οκτώ    (8) ασφ/κοί φορείς Επικουρική σύνταξη   εννέα   (9) ασφ/κοί φορείς υπηρεσίες υγείας        εννέα   (9) ασφ/κοί φορείς πρόνοια (εφάπαξ)       εννέα   (9) ασφ/κοί φορείς επιδότηση ανεργίας    δυο      (2) ασφ/κοί φορείς ήτοι οι (18) ασφαλιστικοί φορείς χορηγούν παροχές για (37) διαφορετικούς ασφαλιστικούς κλάδους ώστε περαιτέρω μελλοντικές συγχωνεύσεις των ομοειδών ασφαλιστικών φορέων και κλάδων, όχι μόνο να μην αποκλείονται αλλά μεσοπρόθεσμα να πιθανολογούνται, όταν πλέον θα έχουν εξισωθεί οι χορηγούμενες παροχές μέσω των προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών με την έκδοση Υπ. Αποφάσεων. Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚOΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Ένταξη στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλάδων ασθένειας άλλων ταμείων Άρθρο 4 παρ. 1: ο κλάδος ασφάλισης ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) εντάσσεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ & χορηγεί παροχές σε είδος όπως προβλέπει η νομοθεσία του ΙΚΑ. Τα πολυιατρεία & ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου του ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ & επί μια 5 ετία ακόμη εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους. Άρθρο 4 παρ. 2: Επίσης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνίσταται λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» που χορηγεί παροχές σε χρήμα όπως ορίζει σήμερα το καταστατικό του. Το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 1,20% επί των αποδοχών των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που αναλύεται σε 0,80% εισφορά εργοδότη & 0,40% εισφορά ασφαλισμένου. Η είσπραξη των εισφορών θα διενεργείται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Άρθρο 4 παρ. 3: ο κλάδος ασθένειας του ταμείου πρόνοιας & επικουρικής ασφάλισης προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ & διέπεται εφεξής από την νομοθεσία  του. Ένταξη κλάδων κύριας ασφάλισης ασφαλιστικών οργανισμών Αυτοαπασχολού­μενων στον ΟΑΕΕ. Άρθρο 7: Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ (ελεύθεροι επαγγελματίες) εντάσσεται ως αυτοτελής κλάδος στον ΟΑΕΕ. Για τις εισφορές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΤΑΝΠΥ. Άρθρο 8: το ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων εντάσσεται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ & οι ασφαλισμένοι του κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. Υπαγωγή κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ Άρθρο 11: Παρ. 1: στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται οι εντασσόμενοι του ταμείου πρόνοιας Ξενοδόχων Άρθρο 11 παρ. 2: στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες του τομέα Ασφάλισης Ναυτικών πρακτόρων & παύουν εφεξής να είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Σύσταση κλάδου επικουρικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Άρθρο 12: Στον ΟΑΕΕ συνιστάται κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών με προαιρετική ασφάλιση όσων επιθυμούν, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου επικουρικού φορέα & έχουν ηλικία έως 60 ετών. Το ποσοστό ασφάλισης είναι 6% επί της ισχύουσας 1ηςασφαλιστικής κατηγορίας. Ένταξη ταμείων στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ Άρθρο 20: Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ εντάσσονται ως αυτοτελείς τομείς τα εξής: Επικουρικά Ταμεία: α) το ταμείο επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών β) το ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & κοινής διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Σχετικά με τις εισφορές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ  επικουρικών ταμείων & κλάδων Άρθρο 52: Εντάσσονται στα ΕΤΕΑΜ α) το ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) β) το Επικουρικό ταμείο Προσωπικού Ιπποδρομίων (ΤΑΠΕΑΠΙ) γ) ο κλάδος Επικουρικής σύνταξης προσωπικού εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) Στα ανωτέρω εντασσόμενα ταμεία στο ΕΤΕΑΜ ως προς τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων τους έχει εφαρμογή η νομοθεσία τους. Γ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αύξηση ορίων ηλικίας Άρθρο 2 παρ. 1: καταργείται η διάταξη της παρ. 11α, περ. ι, β΄εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3029/02 από 1/1/2013 (έληγε στις 31/12/07) ώστε οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στο ΙΚΑ ταμείων μισθωτών που έχουν ευνοϊκότερο ποσοστό συνταξιοδότησης ανά έτος ασφάλισης του 1/35ο, μέχρι 31/12/2012 να λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη. Από την ανώτερω ημερομηνία πάυει να ισχύει η διάταξη οπότε η  μείωση είναι περίπου 8%. Άρθρο 140: τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04 οπώς αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 61 παρ. 6 του Ν. 3518/06 που δίνουν δικαίωμα στις μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% να συνταξιοδοτούνται δίχως όριο ηλικίας με μόνη προϋπόθεση την ασφάλιση 7500 ημερών, αποκτούν & οι πατέρες εφόσον δεν ασκείται το δικαίωμα από τη εργαζόμενη μητέρα ή αυτή έχει αποβιώσει, ή αυτός ασκεί με δικαστική απόφαση τη μέριμνα των παιδίων Άρθρο 143 παρ. 1: τροποποιείται το άρθρο 10 του Ν. 825/78 με αύξηση κατά 6 μήνες από 1/1/2013 των ορίων ηλικίας όσων έχουν 10500 ημέρες ασφάλισης & συνταξιοδοτούνταν με όριο ηλικίας το 58ο έτος ώστε από 1/1/2016 να ισχύει το νέο όριο ηλικίας των 60 ετών Για τους ασφαλισμένους που έχουν 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα & συνταξιοδοτούνταν στο 55ο έτος με πλήρη σύνταξη & 53ο με μειωμένη, από 1/1/2013 αυξάνεται κατά 6 μήνες το όριο ηλικίας μέχρι να φθάσει την 1/1/2016 το 57ο για πλήρη σύνταξη & το 55ο για μειωμένη. Για τη συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης υπολογίζεται & ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας όχι όμως με τις διατάξεις των βαρέων. Προφανώς η διάταξη αυτή τροποποιεί μόνο τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανδρών για πλήρη σύνταξη & μειωμένη. Άρθρο 143 παρ. 2: Με την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3029/02 για όλους τους ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων μέχρι 31/12/92 από 1/1/2013, τα υφιστάμενα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους Υπόψη ότι οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/82 ελάμβαναν σύνταξη μόνο με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης δίχως όριο ηλικίας, οι δε ασφαλισμένοι από 1/1/83 - 31/12/92 με 35 έτη ασφάλισης & ηλικία 58 ετών. Άρθρο 143 παρ. 3: με την τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3232/04 οι ασφαλισμένοι στα διάφορα ταμεία Τύπου, Συντακτών, Εφημεριδοπωλών από 1/1/83 - 31/12/92 που λαμβάνουν σύνταξη με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης & το 58ο έτος ηλικίας, από 1/1/2013 αυξάνεται κατά 6 μήνες το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους την 1/1/2016 Άρθρο 143 παρ. 4: από 1/1/2013 αυξάνεται 6 μήνες ανά έτος το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων γυναικών στα ταμεία Αυτοαπασχολούμενων μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας. Άρθρο 143 παρ. 5: Με την τροποποίηση του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 1902/90, το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων γυναικών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  με 10000 ημέρες ασφάλισης για πλήρη σύνταξη του ΙΚΑ αυξάνεται κατά 6 μήνες από 1/1/2013 μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους την 1/1/2018 από το 57οπου είναι σήμερα. Άρθρο 143 παρ. 6: Το δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης για ασφαλισμένους από 1/1/93 & των ειδικών ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών με χρόνο ασφάλισης 10500 ημέρες  & ηλικία 55 ετών καταργείται. Άρθρο 143 παρ. 7: Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πληρούνται οι προϋποθέσεις ορίου ηλικίας & χρόνου ασφάλισης ώστε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους των ασφαλισμένων Άρθρο 143 παρ. 8: Καταργούνται καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων & κλάδων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση εργαζόμενων σε περίπτωση απόλυσης τους από την υπηρεσία, είτε κατ' εφαρμογή σχετικών διατάξεων γενικών κανονισμών προσωπικού, είτε λόγω κατάργησης θέσης, είτε για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους. Συνταξιοδότηση μητέρων Άρθρο 144 παρ. 1: Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 1902/90 για τις ασφαλισμένες μητέρες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με ανήλικα παιδια ή παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία & το ελάχιστο όριο ηλικίας των 50 ετών για λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά από 1/1/2010 με την αύξηση κατά 1 χρόνο & για κάθε επόμενο έτος μέχρι την 1/1/2014 & τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται & στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Στον ενδιάμεσο χρόνο συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους απαιτείται ταυτόχρονα η συνδρομή ορίου ηλικίας, του συντάξιμου χρόνου & της ανηλικότητας του παιδιού. Άρθρο 144 παρ. 2: Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων των φορέων & κλάδων που εντάσσονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ & έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 1/1/83 - 31/12/92 αυξάνεται κατά 1 χρόνο από 1/1/2013 & εφεξής μέχρι να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Άρθρο 144 παρ. 3: α) Το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων μητέρων ανήλικων τέκνων του τομέα σύνταξης & ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΤΠ - ΜΜΕ που έχουν ασφαλιστεί από 1/1/83 - 31/12/92 αυξάνεται κατά 6 μήνες ή 150 ημέρες ασφάλισης από 1/1/2013 & εφεξής μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 20 ετών ή 6000 ημέρων. Επίσης αυξάνεται από 1/1/2013 & εφεξής το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 1 χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας. β) τροποποιείται το άρθρο 33 παρ. 8 εδάφιο β΄του Ν. 3232/04 ώστε οι ασφαλισμένες μέχρι 31/12/92 μητέρες ανηλίκων τέκνων του ταμείου ασφάλισης Τεχνικών Τύπου να λαμβάνουν εις το εξής σύνταξη με 6000 ημέρες ασφάλισης με την αύξηση κατά 150 ήμερες ανά έτος από 1/1/2013 & μέχρι τη συμπλήρωση τους, ως & την αύξηση του ορίου ηλικίας από 1/1/2010 κατά 1 έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Πρόκειται & εδώ για κατάργηση της συνταξιοδότησης με μειωμένο όριο ηλικίας. γ) Για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων τέκνων του τομέα σύνταξης Εφημεριδοπωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/κης που έχουν υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92 θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 20 ετών & ηλικία 55 ετών. Εφόσον έχουν παιδία οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία 67% αναπηρία & άνω το όριο ηλικίας είναι το 50ο έτος. Άρθρο 144 παρ. 4: Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανήλικων παιδιών που είναι ασφαλισμένες μέχρι 31/12/92 σε κλάδους κύριας ασφάλισης - σύνταξης Αυτοαπασχολούμενων από 1/1/2013 & εφεξής αυξάνεται κατά 1 έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας. Πρόκειται για ασφαλισμένες του τομέα ασφάλισης Νομικών & Ναυτικών Τουριστικών Πρακτόρων που με τις διατάξεις του Ν. 2084/92 για τον τομέα Νομικών απαιτούνται (συμπληρώνονται) 25 χρόνια ασφάλισης το 2017 & για τον τομέα Ναυτικών Πρακτόρων 25 χρόνια (συμπληρώνονται) το 2012. Άρθρο 144 παρ. 5: Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 2,3 & 4 θεμελιώνεται όταν συνυπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, το όριο ηλικίας & η ανηλικότητα του παιδιού. Άρθρο 144 παρ. 6: Τροποποιείται το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 1976/91 ώστε οι ασφαλισμένες γυναίκες μέχρι 31/12/92 των φορέων & κλάδων που εντάσσονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 & 3 του παρόντος νόμου & έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά & οι ομοίως ασφαλισμένοι άνδρες που έχουν τρία παιδιά, είναι χήροι ή διαζευγμένοι & έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση ώστε να θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 20 έτη ασφάλισης. Από 1/1/2013 απαιτείται & η συμπλήρωση του 50ου έτους ηλικίας Μητέρες ασφαλισμένες από 1/1/93 (νεοασφαλισμένες). Άρθρο 144 παρ. 6 περ. α: Τροποποιείται το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 2084/92 ώστε οι μητέρες ανήλικων τέκνων του προηγούμενου εδαφίου να λαμβάνουν σύνταξη στο 55ο έτος ηλικίας τους από 1/1/2013 & προς τούτο από 1/1/2009 & εφεξής προστίθεται 1 χρόνος στο όριο ηλικίας τους για λήψη μειωμένης σύνταξης. Άρθρο 144 παρ. 7 περ. β: Τροποποιείται το άρθρο 24 παρ. 7 του Ν. 2084/92 ώστε οι μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών με 6000 ημέρες ασφάλισης να λαμβάνουν σύνταξη με μείωση του ορίου ηλικίας των 65 ετών κατά 2 χρόνια για κάθε παιδί & μέχρι του 55ου έτους της ηλικίας. Δηλαδή αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 5 χρόνια με 5 παιδιά (55ο) & κατά 4 χρόνια με 4 παιδιά (57ο) και κατά 3 χρόνια με 3 παιδιά (59ο) Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης των μητέρων. Άρθρο 141 παρ. 1: Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3029/02 αντικαθίσταται & δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλισμένες των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής προστασίας πλην ΟΓΑ, να αναγνωρίζουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης για κάθε παιδί που απαιτούν από 1/1/2000 & μετά είναι 300 ημέρες για το πρώτο παιδί & 600 ημέρες για το δεύτερο & τρίτο. Αυτός ο χρόνος συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος ή για προσαύξηση του ποσού. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συνταξιοδότηση των 37 ετών ασφάλισης, των 4500 & 3500 ημερών ασφάλισης, του ελάχιστου κατά περίπτωση χρόνου για συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων ή ανάπηρων τέκνων καθώς & για τις ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης στα βαρέα & ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αν δεν ασκηθεί από την ασφαλισμένη μητέρα αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκήθει από τον ασφαλισμένο πατέρα για την αντίστοιχη συμπλήρωση προϋποθέσεων που ισχύει για τους άνδρες. Η ασφάλιση διενεργείται για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Το ποσό της εξαγοράς του χρόνου ασφάλισης βαρύνει τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 141 παρ. 2: Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης των γυναικών ασφαλισμένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κατά το 12 μήνο απασχόλησης τους που ακολουθεί το μήνα τοκετού μειώνονται κατά 50%. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας Άρθρο 142: Η ασφαλισμένη μητέρα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που εργάζεται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μετά τη λήξη της αδείας λοχείας & της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας δικαιούνται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Κατά την διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας ο ΟΑΕΔ της καταβάλει ποσό ίσο προς τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ. Ο χρόνος της ειδικής άδειας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ & οι προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου τις παρακρατεί ο ΟΑΕΔ που μαζί με τις εισφορές εργοδότη που καταβάλει ο ίδιος τις αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κίνητρα παραμονής στην εργασία Άρθρο 145 παρ. 1: Στους ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92 (παλαιοί ασφαλισμένοι) προβλέπεται η χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης τους για τις άνω των 10500 ημερών ασφάλισης & μέχρι 900 συνολικά εφ' όσον παραμείνουν εργαζόμενοι & έχουν ηλικία άνω των 60 ετών. Η καθαρή αύξηση κυμαίνεται από 0,8% & λιγότερο ανά 300 ημέρες ασφάλισης αφού πάλι θα υπολογιζόταν γι΄αυτές τις επί πλέον 300 ημέρες ασφάλισης ποσοστό αύξησης της σύνταξης. Άρθρο 145 παρ. 2: Στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1/1/93 & μετά (νεοασφαλισμένοι) σε ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, προσαυξάνεται επίσης η σύνταξη τους για κάθε έτος ασφάλισης εφόσον έχουν 35 χρόνια ασφάλισης & ηλικία άνω των 65 ετών & μέχρι 3 έτη συνολικά. Αυτή η αύξηση τελικά είναι 0,3% για το 66ο - 67ο έτος & 3,3% για το 68ο έτος ασφάλισης. Ποσοστό μηνιαίας μείωσης σύνταξης σε περίπτωση συνταξιοδότησης με μειωμένο όριο ηλικίας. Άρθρο 145 παρ. 3: Από την ισχύ του νόμου αυτού το ποσοστό μείωσης ανά μήνα της σύνταξης γήρατος που χορηγήθηκε με μειωμένο όριο ηλικίας ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται έως το ισχύον πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης & μέχρι 60 μήνες κατ΄ανώτατο όριο. Αν σε κάποια ασφαλιστικά ταμεία από καταστατικές διατάξεις προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό τότε ισχύει αυτό. Μείωση επικουρικών Συντάξεων Άρθρο 146 παρ. 1: Το ποσοστό της πλήρους μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημερών ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί το 20% των συντάξιμων αποδοχών. Τυχόν υφιστάμενα μεγαλύτερα ποσοστά από 1/1/2013 & εντός 8 ετών μειώνονται ισόποσα στο ποσοστό αυτό. Ποσοστό σύνταξης μεγαλύτερο του 20% θα υπάρχει μόνο αν το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση κάθε φορέα Παράταση προθεσμίας συνταξιοδότησης με 3500 ημέρες ασφάλισης Άρθρο 147 παρ. 1: Παρατείνεται μέχρι 31/12/09 η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02 που προέβλεπε συνταξιοδότηση με 3500 ημέρες ασφάλισης όσων δεν λάμβαναν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα & έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 147 παρ. 3: Είναι δυνατόν οι ασφαλιστικοί φορείς να παρακρατούν εισφορές συνταξιούχων μελών πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων εφόσον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποβάλουν σχετικές δηλώσεις των μελών τους. Άρθρο 147 παρ. 4: Διατάξεις κανονισμών εργασίας & Σ.Σ.Ε. επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα που προβλέπουν αυτοδίκαιη υποχρεωτική αποχώρηση των μισθωτών με τη συμπλήρωση του οριζόμενου χρόνου υπηρεσίας & την συνταξιοδότηση τους δεν εφαρμόζεται αν υποβληθεί σχετική αίτηση του εργαζομένου για παραμονή που παρατείνεται μέχρι 3 χρόνια. Αύξηση του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  για παροχές σε είδος & παροχές σε χρήμα. Άρθρο 148 παρ. 1: Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ & μέλη οικογένειας τους που σήμερα είναι (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο 15 μηνο από την αναγγελία της ασθένειας, αυξάνεται από 1/1/2009 κατά 10 ημέρες ανά έτος & μέχρι του αριθμού των 100 ημερών  για τους κοινούς ασφαλισμένους, για τους δε απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα σε 80 ημέρες. Άρθρο 148 παρ. 2: Επίσης ο χρόνος ασφάλισης για παροχές ασθένειας σε χρήμα στους ασφαλισμένους ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  από τις 100 ημέρες που είναι σήμερα αυξάνεται από 1/1/2009 κατά 10 ημέρες ανά έτος & μέχρι του αριθμού των 120 ημερών ασφάλισης. Για τους απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα από 1/1/2009 ο χρόνος ασφάλισης αυξάνεται από τις 80 ημέρες που είναι σήμερα  κατά 10 ημέρες  ανά έτος μέχρι του αριθμού των 100 ημερών ασφάλισης. Ίδρυση ασφαλιστικού κεφαλαίου αλληλεγγύης  γενεών (ΑΚΑΓΕ) Άρθρο 149: Προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου για χρηματοδότηση φορέων κοινωνικής Ασφάλισης ιδρύεται ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών (ΑΚΑΓΕ) με  πόρους από 1/1/2009 τους εξής: α) 10% εκ των ετήσιων εσόδων από την αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων & οργανισμών β) ποσοστό 4% επί των συνολικών εσόδων του ΦΠΑ γ) ποσοστό 10% των κοινωνικών πόρων από τους φορείς - κλάδους - λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 100 του παρόντος νόμου.

Δ. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Η κριτική επί του ασφαλιστικού νόμου - μεταρρύθμιση θα μπορούσε να συνοψιστεί σε 4 σημεία ήτοι: α) βελτιώνει την χρηματοδότηση τ ου ασφαλιστικού συστήματος; β) βελτιώνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών η οργανωτική παρέμβαση; γ) επέδειξε πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας στα ασθενέστερες ασφαλιστικά κοινωνικές ομάδες; δ) υπήρξε αρωγός της μητρότητας και κινήθηκε σωστά προς υποβοήθηση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας; Οι απαντήσεις επί των ανωτέρω ζητημάτων που ως πολυπαραγοντικά απαιτούν πληρέστερη παρουσίαση και τεκμηρίωση θα μπορούσαν εν ολίγοις και επιγραμματικά να είναι: α) δεν εισήγαγε μονιμότερη πηγή χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος πέραν των υπαρχόντων πηγών . Δια της εντάξεως στο ΙΚΑ και λοιπών ταμείων κυρίας ασφάλισης που  από 1/8/08 δεν δέχονται πλέον νέους ασφαλισμένους είναι βέβαιο ότι θα επιδεινωθούν τα οικονομικά του λόγω των αυξημένων κατ' έτος υποχρεώσεων του και δεύτερον ο μέσος όρος οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου  4 Ν.3029/02 ανά ασφαλισμένο θα μειώνεται, ώστε η επόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θ α πρέπει να μειώσει τους συντελεστές συνταξιοδότησης. Η λογιστική αντιμετώπιση του θέματος δια της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ιδιαίτερα στις γυναίκες και μάλιστα στις μητέρες ούτε μπορεί να εννοηθεί ως χρηματοδότηση του συστήματος ούτε εξοικονομεί σημαντικά ποσά σε απόλυτες τιμές. β) επιφέρει εν μέρει μεσοπρόθεσμα βελτιώσεις η οργανωτική παρέμβαση και ιδιαίτερα δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για το τελικό στάδιο μιας μελλοντικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης των 4-5 ταμείων κυρίας ασφάλισης και 1 επικουρικής - προνοίας. Προς τούτο αναμένεται και παρέμβαση στη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως δε βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφού τα κυριότερα ταμεία υποδοχής ΙΚΑ  ΕΤΑΜ - ΟΑΕΕ - ΕΤΕΑΜ αντιμετωπίζουν μεγάλα οργανωτικά - διοικητικά προβλήματα ώστε πρέπει να αναμένουμε περαιτέρω καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων. γ) δεν επέδειξε πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι ο γυναικείος πληθυσμός που παρέχει μισθωτή εργασία. Η ασφαλιστική πρακτική που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα (επιλογή- αποκλεισμός - μη ασφάλιση - μη εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας) αδικεί κατάφωρα τις γυναίκες και η περαιτέρω παραμονή στην εργασία λειτουργεί σε βάρος τους αφού δεν πιθανολογείται αύξηση του χρόνου ασφάλισης τους ούτε του ποσού της σύνταξης τους και πολύ περισσότερο δε θα συμβάλλει στην αύξηση των οικονομικών των ασφαλιστικών φορέων. δ) η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που προβλέφθηκε  με το παρόντα νόμο αναμφίβολα είναι θετικό μέτρο. Αναμένεται να ισχύσει ακώλυτα για τις εργαζόμενες στις πρώην επιχειρήσεις ΔΕΚΟ, όμως για τις απασχολούμενες στον καθαρά ιδιωτικό τομέα εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει περαιτέρω προσκόματα στη συνέχιση απασχόλησης τους και πολύ περισσότερο στην απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας διότι η πρόσκαιρη αντικατάσταση προσωπικού και η μακροχρόνια απουσία δημιουργούν ουσιαστικά προβλήματα στην παραγωγή και στην εν γένει λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσε όμως αν πράγματι θέλαμε να αυξήσουμε τη γεννητικότητα να υιοθετήσουμε  την πρόωρη συνταξιοδότηση για τις μητέρες με δύο ανήλικα τέκνα και άνω.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων